ติดต่อเรา + 02-997-2200-30 ext 3631

PHOTOGRAPHY AND VISUAL MEDIA

461 ครั้ง
31 August 2020
แชร์
Student ID : 5900830
Silver print

" ความงามในความเสื่อมโทรม "

นิชฌาน นนทสวัสดิ์ศรี


ป่าเสม็ดขาว ใครจะคิดว่าแม้แต่ในความเสื่อมโทรมก็จะมีความงามซ่อนอยู่ ถ้าเรารู้จักการมองให้ถูกจุด

Contact

ป่าเสม็ดขาว ใครจะคิดว่าแม้แต่ในความเสื่อมโทรมก็จะมีความงามซ่อนอยู่ ถ้าเรารู้จักการมองให้ถูกจุด แม้แต่ต้นเสม็ดขาวท่ีมองภาพแค่ภายนอกอาจจะดูเสื่อมโทรม เปลี่ยนแปลงผุพังจนเหมือนว่ามันกำลังจะตาย แต่ถ้าเรามองอีกมุมความเสื่อมโทรมนั้นทำให้เกิดความงามใน ลักษณะเฉพาะของต้นเสม็ดขาวท่ีสร้างความน่าอศัจรรย์ เพราะในความเสื่อมโทรมยังมีความงามท่ีเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ ที่ยังจะคงอยู่ได้ แม้แต่เสื่อมโทรมลงไปทุกวัน

ศิลปนิพนธ์ชุดน้ีได้นำเสนอผ่านความรู้สึกที่สะท้อนให้เห็นถึงความงามของธรรมชาติของต้นเสม็ดดขาว ที่มองเพียงแค่ภายนอกเป็นเพียงแต่ต้นไม้ผุพังต้นหน่ึง แต่ถ้าเรามองมันดีๆ ก็จะเห็นได้ว่า “ ความงามบนความเสื่อมโทรม “ นั้นเป็นเช่นไร

แชร์

APPLICATION FORM