ติดต่อเรา + 02-997-2200-30 ext 3631

PHOTOGRAPHY AND VISUAL MEDIA

757 ครั้ง
02 September 2020
แชร์
Student ID : 5904113
Digital print

" JAKKAWARN "

วชิราวิทย์ สมบูรณ์


การดําเนินชีวิตประจําวันในทุกๆวัน มักมีอารมณ์เเละความรู้สึกอยู่ในการดําเนินชีวิตด้วยเสมอ

Contact

การดําเนินชีวิตประจําวันในทุกๆวัน มักมีอารมณ์เเละความรู้สึกอยู่ในการดําเนินชีวิตด้วยเสมอ เเละความรู้สึกก็ไม่ได้มีหลากหลายมากนัก จึงทําให้เกิดภาวะการทับซ้อนของอารมณ์ผม เรียกมันว่า " Jakkawarn "

เหตุผลท่ีเรียกว่า Jakkawarn ก็เพราะมันเป็นช่ือของผม เเละผมมักจะรู้สึกถึงการทับซ้อนของอารมณ์ เมื่อเจอกับเหตุการณ์ ท่ีทําให้รู้สึกมีความสุขมากๆ มันจะคล้ายๆกับการเดจาวู รู้สึกว่าความรู้สึกน้ีมันคล้ายกับอีก เหตุการณ์นึง ทั้งๆท่ีทําอีกเหตุการณ์อยู่ เช่น ขับรถด้วยความเร็วท่ีสูงอยู่ เเต่ความรู้สึกท่ีได้เป็นเช่นเดียวกับ ตอนท่ีสารภาพรักกับคนท่ีเเอบชอบ ความรู้สึกท่ีได้มันท้ังตื่นเต้น เสียว กลัว จนบางคร้ัง เห็นภาพเหตุการณ์น้ัน อยู่ข้างหน้า มันมากเป็นความรู้สึกท่ีดีมากๆ

แชร์

APPLICATION FORM