ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

DESIGN

Goal/Your Bright Future

  • 1 Programme Overview
  • 2 Future Career
  • 3 Tuition & Scholarship

สาขาการออกแบบเป็นหลักสูตรเชิงบูรณาการที่ส่งเสริมการพัฒนาตามความถนัดของผู้เรียน มีความทันสมัย มุ่งเน้นกระบวนการคิด การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีการผลิต ควบคู่ไปกับความรู้ทางธุรกิจนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมการออกแบบที่มีคุณค่าและยั่งยืน


จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 84 หน่วยกิต ประกอบด้วย
1) วิชาแกน 12 หน่วยกิต
2) วิชาเฉพาะด้าน 18 หน่วยกิต
3) วิชาเอก 39 หน่วยกิต
4) วิชาเลือก 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รวม 120 หน่วยกิต

นักออกแบบ
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
นักออกแบบบริการ
ผู้ประกอบการธุรกิจออกแบบ
นักวิจัยและพัฒนา

ค่าเล่าเรียนสาขาการออกแบบ
120 หน่วยกิต


ค่าธรรมเนียบแรกเข้า 10,600 บาท
ค่าเล่าเรียนเทอมแรก 8 หน่วยกิต 19,600 บาท
รวม 30,200 บาท


ปีการศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 - 18 หน่วยกิต 48,900 บาท
ภาคเรียนที่ 2 - 19 หน่วยกิต 48,800 บาท
รวมค่าเล่าเรียน 92,400 บาท


ปีการศึกษาที่ 2
1 Semester 18 หน่วยกิต 53,200 บาท
2 Semester 18 หน่วยกิต 54,200 บาท
รวมค่าเล่าเรียน 116,700 บาท


ปีการศึกษาที่ 3
1 Semester 15 หน่วยกิต 47,100 บาท
2 Semester 15 หน่วยกิต 51,500 บาท
รวมค่าเล่าเรียน 108,900 บาท


ปีการศึกษาที่ 4
Summer Semester 1 หน่วยกิต 2,200 บาท
1 Semester 8 หน่วยกิต 29,100 บาท
รวมค่าเล่าเรียน 31,300 บาท


รวมค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 365,200 บาท


 

Download Course Syllabus

APPLICATION FORM