ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

INTERIOR DESIGN

Goal/Your Bright Future

  • 1 Programme Overview
  • 2 Future Career
  • 3 Tuition & Scholarship

สาขาวิชาการออกแบบภายในมุ่งเน้นการปลูกฝังการใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นแรงขับเคลื่อนหลักในการเรียนรู้กระบวนการออกแบบและปฏิบัติการ ทั้งการสร้างสรรค์งานส่วนบุคคลและการทำงานเป็นทีม พื้นฐานกระบวนการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ที่วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาระหว่างผู้ใช้งานและการใช้พื้นที่ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการคำนึงถึงบทบาทของนักออกแบบในสังคมร่วมสมัยที่ต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อการออกแบบอย่างยั่งยืนและคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปในกระบวนการออกแบบ

www.rsu-interiordesign.com


จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต ประกอบด้วย
1)วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 21 หน่วยกิต
2)วิชาชีพ 73 หน่วยกิต ประกอบด้วย
   ก. วิชาชีพ-บังคับ 58 หน่วยกิต
   ก.1 หมวดวิชาหลัก 33 หน่วยกิต
   ก.2 หมวดวิชาเทคโนโลยี 18 หน่วยกิต
   ก.3 หมวดวิชาสนับสนุน 7 หน่วยกิต
   ข. วิชาชีพ-เลือก 15 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รวม 130 หน่วยกิต


 

นักออกแบบตกแต่งภายใน
นักออกแบบเครื่องเรือน
มัณฑนากร
นักวิจัย

ค่าเล่าเรียนสาขาการออกแบบภายใน
130 หน่วยกิต


ค่าธรรมเนียบแรกเข้า 10,600 บาท
ค่าเล่าเรียนเทอมแรก 8 หน่วยกิต 19,800 บาท
รวม 30,400 บาท


ปีการศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 - 18 หน่วยกิต 48,600 บาท
ภาคเรียนที่ 2 - 18 หน่วยกิต 43,800 บาท
รวมค่าเล่าเรียน 92,400 บาท


ปีการศึกษาที่ 2
1 Semester 20 หน่วยกิต 55,000 บาท
2 Semester 21 หน่วยกิต 61,700 บาท
รวมค่าเล่าเรียน 116,700 บาท


ปีการศึกษาที่ 3
1 Semester 17 หน่วยกิต 51,100 บาท
2 Semester 19 หน่วยกิต 57,800 บาท
รวมค่าเล่าเรียน 108,900 บาท


ปีการศึกษาที่ 4
Summer Semester 1 หน่วยกิต 7,200 บาท
1 Semester 8 หน่วยกิต 29,100 บาท
รวมค่าเล่าเรียน 36,300 บาท


รวมค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 384,700 บาท


หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2563 สามารถยื่นเรื่องขอกู้ยืมกองทุน กยศ. ลักษณะที่ 3 ได้

https://www.studentloan.or.th/

Download Course Syllabus

APPLICATION FORM