ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

HISTORY OF
DESIGN COLLEGE

RANGSIT UNIVERSITY

2018 20 August

img-history-detail

วิทยาลัยการออกแบบ

ได้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยการออกแบบ ประกอบด้วย 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและสื่อวีดีทัศน์ สาขาวิชาออกแบบภายใน สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาแฟชั่นดีไซด์ และสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยมี รองศาสตราจารย์ พิศประไพ สาระศาลิน ดำรงตาแหน่งคณบดีในปัจจุบัน

2007 19 February

img-history-detail

คณะศิลปะและการออกแบบ

ได้เปลี่ยนชื่อคณะศิลปกรรม (เดิม) เป็น คณะศิลปะและการออกแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายเพิ่มขึ้นจึงได้มีการปรับปรุงหลักสูตรและเปิดสาขาใหม่ๆขึ้นเพื่อให้มีความทันสมัยได้แก่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ท และสาขาวิชาแฟชั่นดีไซด์

1987 25 March

img-history-detail

คณะศิลปกรรม

ปีพุทธศักราช 2530 ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ได้เล็งเห็นความสาคัญและคุณค่าของงานศิลปะ จัดตั้งคณะศิลปกรรมขึ้นในมหาวิทยาลัยรังสิต เปิดการเรียนการสอนศิลปะและการออกแบบเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย โดยมีอาจารย์บัณจบ พลาวงศ์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรม แห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นท่านแรก เปิดการเรียนการสอนใน 2 ภาควิชา ในอดีต จะประกอบด้วย 2 ภาควิชา คือภาควิชาวิจิตรศิลป์ (Fine Art) และภาควิชาประยุกต์ศิลป์ (Applied Art) โดยแบ่งเป็น 8 สาขาวิชา คือ จิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะภาพพิมพ์ ศิลปะภาพถ่าย ออกแบบตกแต่งภายใน ออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ และเครื่องเคลือบดินเผา