ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

DESIGN (English Program)

Goal/Your Bright Future

  • 1 Programme Overview
  • 2 Future Career
  • 3 Tuition & Scholarship

สาขาการออกแบบ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เป็นหลักสูตรเชิงบูรณาการที่ส่งเสริมการพัฒนาตามความถนัดของผู้เรียน มีความทันสมัย มุ่งเน้นกระบวนการคิด การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีการผลิต ควบคู่ไปกับความรู้ทางธุรกิจนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมการออกแบบที่มีคุณค่าและยั่งยืน


จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 84 หน่วยกิต ประกอบด้วย
1) วิชาแกน 12 หน่วยกิต
2) วิชาเฉพาะด้าน 18 หน่วยกิต
3) วิชาเอก 39 หน่วยกิต
4) วิชาเลือก 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รวม 120 หน่วยกิต

นักออกแบบ
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
นักออกแบบบริการ
ผู้ประกอบการธุรกิจออกแบบ
นักวิจัยและพัฒนา

ค่าเล่าเรียนสาขาการออกแบบ
120 หน่วยกิต


หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2563 สามารถยื่นเรื่องขอกู้ยืมกองทุน กยศ. ลักษณะที่ 2 ได้

https://www.studentloan.or.th/

Download Course Syllabus

APPLICATION FORM