Call Us + 02-791-6000-30 ext 3631

INFINITY CHAIR / DEmark 2020

2,433 viewers
04 August 2020
DESIGN
Share

Infinity chair

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาการออกแบบ วิทยาลัยการออกแบบ ม.รังสิต ได้รับรางวัล สินค้าไทยที่มีการออกแบบดี Design Excellence Award 2020 (DEmark) และได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมการพิจารณารับรางวัลระดับนานาชาติ Good Design Award 2020 (G-Mark) ณ ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ออกแบบ : นายราชดนัย ณ จำปาศักดิ์
ผู้ควบคุมการผลิต : นางสาววิจิตรตรา เงื่อนไข่น้ำ
ชื่อผลงาน : Infinity chair

RSU, Design Department

Share