ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

INTERIOR DESIGN

8145 ครั้ง
26 June 2022
แชร์
Student ID : 6104371
COMMERCIAL SPACE

โครงการพัฒนาต่อยอดแบรนด์สมุนไพรไทยอภัยภูเบศร

ลักษิกา อุดมธรรมสาร


อภัยภูเบศรเป็นแบรนด์สมุนไพรไทยที่เน้นภูมิปัญญาไทย เพื่ออนุรักษ์สมุนไพรไทยและภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่ จึงปลุกกระแสให้ผู้คนเห็นคุณค่าภูมิปัญญาและสมุนไพรไทย

Laksika.u61@rsu.ac.th

    อภัยภูเบศรเป็นแบรนด์สมุนไพรไทยที่เน้นภูมิปัญญาไทยซึ่งมีต้นแบบจากเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยรูปแบบธุรกิจใช้หลักการดำเนินธุรกิจแบบ Social Enterprise หรือกิจการเพื่อสังคม เสริมสร้างอาชีพให้กับชุมชน และทำ Contact Farming กับเกษตรกร ทำให้ชุมชนมีรายได้ พึ่งพาตนเองได้  โครงการพัฒนาต่อยอดแบรนด์สมุนไพรไทยอภัยภูเบศรจึงได้ทำการต่อยอดแบรนด์เพื่ออนุรักษ์สมุนไพรไทยและภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่และเพื่อให้ผู้คนในปัจจุบันหันมาเห็นคุณค่า เข้าใจและเข้าถึงสมุนไพรไทยมากขึ้นผ่านตัวโครงการ โดยโครงการจะต่อยอดกิจการจากของแบรนด์เดิมที่มีอยู่แล้วที่จังหวัดปราจีนบุรีและกิจการใหม่ที่แบรนด์เดิมยังไม่มีเพื่อขยายกลุ่มลูกค้าให้มีหลากหลายมากขึ้น

แชร์

APPLICATION FORM